Братська селищна рада
Миколаївська область, Вознесенський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади керівника Кривопустоської гімназії з дошкільним підрозділом Братської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області

Дата: 11.07.2022 15:15
Кількість переглядів: 523

Братська селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади керівника Кривопустоської гімназії з дошкільним підрозділом Братської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області (розпорядження селищного голови від 11 липня 2022 р. № 33-р).

 

Найменування і місцезнаходження закладу освіти

Кривопустоська гімназія з дошкільним підрозділом Братської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області розташована за адресою:

55450 Миколаївська область Вознесенський район село Крива Пустош вул. Хмеленка, 32.

Найменування посади та умови оплати праці

Керівник Кривопустоської гімназії з дошкільним підрозділом Братської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області.

Тарифний розряд встановлюється в залежності від кількості дітей, які навчаються у закладі (14–16 тарифний розряд). На оплату праці керівника розповсюджуються умови, передбачені Законом України «Про освіту» у частині оплати праці педагогічних працівників.

Тривалість робочого тижня - 40 годин.

Посада керівника закладу загальної середньої освіти прирівнюються до посад педагогічних працівників згідно з переліком педагогічних посад.

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про освіту» та спеціального Закону

На посаду керівника призначається особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не  нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Керівник закладу призначається на посаду за результатами конкурсного відбору за строковим трудовим договором на 2 роки (для особи, яка призначається уперше на посаду керівника закладу) за погодженням сесії селищної ради.

Посадові обов’язки

Керівник закладу:

- відповідає за реалізацію завдань, визначених Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та забезпечення рівня загальної середньої освіти у межах державних вимог до її змісту і  обсягу;

- призначає на посаду та звільняє з неї працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

- керує педагогічним колективом;

- забезпечує створення та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти, затверджує положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі загальної середньої освіти;

- забезпечує розроблення та виконання стратегії і перспективного плану розвитку закладу освіти;

- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

- розробляє та затверджує штатний розпис, правила внутрішнього розпорядку закладу освіти, посадові та робочі інструкції працівників;

- створює сприятливий емоційно-психологічний клімат у колективі;

- дотримується педагогічної етики, поважає гідність працівників, здобувачів освіти, їхніх батьків або законних представників;

- організовує наставництво для молодих спеціалістів;

- створює необхідні умови для атестації, підвищення кваліфікації педагогічних працівників; сприяє проходженню сертифікації педагогічними працівниками закладу освіти;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

- керує роботою педагогічної ради, атестаційної комісії закладу освіти;

- організовує освітній процес, зокрема затверджує освітні програми та контролює їх виконання;

- створює умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, у тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;

- здійснює зарахування, переведення, відрахування здобувачів освіти відповідно до вимог законодавства, а також заохочення та притягнення їх до відповідальності;

- забезпечує контроль за досягненням здобувачами освіти результатів навчання, визначених державними стандартами загальної середньої освіти;

- видає документи про освіту;

- створює необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

- створює необхідні умови для участі здобувачів освіти  у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

- забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування);

- визначає порядок діловодства і бухгалтерського обліку відповідно до законодавства;

- контролює організацію харчування й медичного обслуговування здобувачів освіти;

- видає в межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності;

- проходить навчання і перевірку знань з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності один раз на три роки;

- організовує навчання та перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності;

- контролює проведення інструктажів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності;

- розв’язує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

- розпоряджається в установленому порядку майном закладу освіти та його коштами;

- контролює проведення інвентаризації майна закладу освіти та оформлення звітності;

- забезпечує відкритість і прозорість діяльності закладу освіти, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість використання публічних коштів» та інших законів України;

- сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до освітнього процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

- налагоджує співпрацю з батьками або іншими законними представниками здобувачів освіти;

- сприяє підготовці та проведенню засідань органів батьківського самоврядування, піклувальної ради;

- налагоджує співпрацю з іншими закладами освіти, а за потреби з місцевими установами й організаціями;

- постійно підвищує свій професійний і загальнокультурний рівні, педагогічну майстерність;

- проходить обов’язкові профілактичні медичні огляди в установленому законом порядку;

- виконує статут та правила внутрішнього розпорядку закладу освіти;

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференції) колективу;

- здійснює інші повноваження, передбачені Законами, установчими  документами закладу загальної середньої освіти, строковим трудовим договором, посадовою інструкцією.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) Заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

2) Автобіографія та/або резюме (за вибором).

3) Копія паспорта громадянина України.

4) Копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче ступеня магістра (спеціаліста).

5) Копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної та/або науково-педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання.

6) Мотиваційний лист, складений у довільній формі.

7) Документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою (державний сертифікат про рівень володіння державною мовою).

8) Довідка про відсутність судимості.

9) Довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду.

     Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Особа пред’являє оригінали документів на участь у конкурсі, копії яких подаються ним до конкурсної комісії.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент на посаду.

Заява про участь у конкурсі та пакет документів подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою).

Строк подання документів  –  30   календарних днів з дня оголошення.

Документи приймаються за адресою:

Миколаївська область, Вознесенський район, смт. Братське, вулиця  Миру, 114 з 9.00 до 17.00 (ІІ поверх)

Дата,  місце  та етапи проведення конкурсу

Етапи проведення конкурсу:

- прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

- оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

- прийняття та розгляд документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі (30 календарних днів);

- перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам (5 робочих днів);

- допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

- ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу освіти;

- проведення конкурсного відбору, зокрема перевірка знання законодавства у сфері освіти (Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», інші нормативно-правові акти у сфері освіти (у письмовому вигляді); перевірка професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання (до 20 хвилин); публічна та відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку закладу освіти (до 20 хвилин), надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування;

 - проведення конкурсного відбору;

- визначення переможця конкурсу;

- оприлюднення результатів конкурсу.

Конкурс на посаду керівника Кривопустоської гімназії з дошкільним підрозділом буде проведено  16 серпня  2022 року о 10 год за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, смт. Братське, вулиця Миру, 114

Прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі

 

Федончук Наталя Вікторівна - методист комунальної установи «Братський центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти, культури, туризму, молоді та спорту Братської селищної ради»

Телефон: 9-18-93

Електронна пошта: fedonchykn@gmail.com

 

 

Керуючий справами,

секретар виконавчого комітету

Братської селищної ради                                     Дмитро КОЗИРЕВИЧ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Братської селищної ради  

від 11 липня 2022 р. № 33-р

 

Склад конкурсної комісії

на заміщення вакантної посади керівника Кривопустоської гімназії з дошкільним підрозділом Братської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області

 

 

Голова комісії

Беньковська Наталя Олексіївна – заступник голови Братської селищної ради

 

Члени комісії

 

Закомірна Наталія Миколаївна – депутат селищної ради, голова постійної комісії Братської селищної ради з питань освіти, культури, молоді, спорту, материнства, дитинства, охорони здоров’я, соціального захисту населення, депутатської діяльності, етики, законності та гласності

 

Маценко Олена Олександрівна – начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Вознесенської районної державної адміністрації (за згодою)

 

Чорна Оксана Михайлівна – головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту Вознесенської районної державної адміністрації (за згодою)

 

Тихонюк Ольга Вікторівна – заступник директора з навчально-виховної роботи Братського ліцею № 1, експерт  Державної служби освіти в Миколаївській області

 

Левицька Наталія Володимирівна – голова профкому працівників освіти Братського району

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь